Satena
Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno združenje

Organi društva


Organi društva SATENA

Organi Slovenskega akademijskega tehniško-naravoslovnega društva:

 • skupščina
 • predsedstvo
 • izvršilni odbor (IO)
 • nadzorni odbor
 • častno razsodišče

Skupščina

Skupščina je najvišji organ drustva. Skupščino sestavljajo vsi člani društva SATENA.

Predsedstvo

Predsedstvo sestavljajo predsednik in dva podpredsednika. Clani predsedstva se izmenjujejo na mestih predsednika v enoletnih mandatih.

Predsednik zastopa in predstavlja drustvo pred drzavnimi in drugimi organi in organizacijami v drzavi in tujini.

Predsednik drustva je hkrati tudi predsednik izvrsnega odbora. Izvoli ga skupscina.

Sedanje predsedstvo sestavljajo:

 • doc. dr. Matic Može,  predsednik
 • doc. dr. Janja Vidmar, podpredsednica
 • dr. Kristina Žagar Soderžnik, podpredsednica

Izvršilni odbor (IO)

Izvršilni odbor je izvršilni organ drustva. Izvršilni odbor opravlja administrativne, strokovne, tehnicne in druge naloge, ki jih doloci skupscina. Za svoje delo je odgovoren skupscini. Izvrsilni odbor steje 11 clanov. Le-ti so: trije clani predsedstva, tajnik, in preostali clani.

Izvrsilni odbor ima naslednje naloge:

 • pooblasti predsednika drustva za sklic seje skupscine drustva,
 • pripravi letni in druge programe dela drustva, pripravi predlog financnega nacrta in zakljucnega racuna drustva,
 • pripravi predlog dopolnitev in sprememb aktov drustva,
 • izvrsuje sklepe skupscine, vodi in poroca o materialnem poslovanju drustva,
 • sprejema stalisca, mnenja in priporocila ter z njimi seznanja clane drustva in javnost,
 • upravlja s premoženjem drustva.

Sedanji izvršilni odbor sestavljajo:

 • izr. prof. dr. Matija Jezeršek
 • dr. Miha Bobič
 • dr. Slavko Kralj
 • dr. Majda Pavlin
 • dr. Rok Novak
 • dr. Martin Topole
 • doc. dr. Matevž Zupančič
 • Aleš Čuješ, tajnik

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor nadzira financno in materialno poslovanje in delo organov drustva in o svojem delu poroca izvrsnemu odboru. Najmanj enkrat letno poda izcrpno porocilo skupscini. Nadzorni odbor je sestavljen iz treh clanov izvoljenih na skupscini.

Sedanji nadzorni odbor sestavljajo:

 • prof. dr. Leon Cizelj
 • prof. dr. Brane Širok
 • prof. dr. Mojca Škerget

Častno razsodišče

Častno razsodišče sestavljajo trije člani in dva namestnika. Naloge častnega razsodišča so ugotavljanje odgovornosti in izrekanje ukrepov v primerih krsitve statuta, sklepov skupščine in IO in ravnanja, ki skodi ugledu društva.

Častno razsodišče izreka naslednje ukrepe:

 • opomin,
 • javni opomin in
 • izključitev iz društva.

Častno razsodišče vodi disciplinski postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom.

Sedanje častno razsodišče je v sestavi:

 • prof. dr. Zdravko Kravanja
 • prof. dr. Miha Humar
 • prof. dr. Andrej Kitanovski

Tajnik

Tajnik drustva opravlja strokovno tehnicni in administrativni del in skrbi za blagajniske posle. Tajnika izvoli skupscina in je clan IO. Tajnik je za delo odgovoren IO, predsedniku in skupscini drustva.

Tajnik društva je Aleš Čuješ