Satena
Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno združenje

Namen in cilji društva


Namen društva SATENA je spodbujanje in prispevek k:

 • razvijanju tehniških, naravoslovnih in drugih ved in strok,
 • uporabi njihovih izsledkov v tehnologiji in v proizvodih,
 • rasti kakovosti in učinkovitosti inovacijskega upravljanja podjetij

Cilji društva SATENA

 • vključiti čim širši krog izobražencev tehniških in naravoslovnih ved in z njimi povezanih strok ter razumnikov v delovanje društva,
 • z močjo znanstvenih in strokovnih argumentov vplivati na kakovost delovanja zakonodajne in izvršilne veje oblasti pri sprejemanju zakonov in predpisov ter instrumentov izvajanja politik na področjih, ki se neposredno ali posredno nanašajo na področje naravoslovnih in tehniških ved,
 • širiti zavedanje javnosti o pomenu in vlogi naravoslovnih in tehniških ved za razvoj narodnega gospodarstva in ohranitev suverenosti Republike Slovenije,
 • dajati znanstveno in strokovno utemeljene pobude za spremembe učnih programov na vseh ravneh izobraževanja,
 • dvigati raven naravoslovno-tehniške kulture in spodbujati nastanek znanstveno-strokovnih razvojnih jeder v podjetjih in ustanovah.

Poglavitni cilj društva SATENA je spodbujanje in prispevek k razvijanju tehničnih, naravoslovnih in drugih ved in strok, aplikacije njihovih izsledkov v tehnologiji in v proizvodih ter v rasti kakovosti in učinkovitosti inovacijskega upravljanja podjetij.

Naloge društva SATENA

 • obravnavati temeljna vprašanja tehničnih in naravoslovnih znanosti in inovacij,
 • sodelovati pri oblikovanju politike raziskovalne in razvojne dejavnosti,
 • ocenjevati in dajati predloge in mnenja o stanju, razvoju in pospeševanju tehničnih in naravoslovnih znanosti in organizaciji raziskovalnega dela,
 • podpirati spoštovanje etičnih in moralnih načel posameznikov in strokovnih skupin,
 • aktivno in sprotno sodelovati pri obravnavi splošnih družbenih in gospodarskih vprašanj,
 • podpirati znanstvene in razvojne dejavnosti vseh delov slovenske narodne skupnosti ter skrbeti za njen razvoj,
 • odpirati možnosti za znanstveno in razvojno delo svojih članov,
 • prizadevati si za ustrezno vlogo tehniške in naravoslovne inteligence v družbi, predvsem za avtonomnost in varstvo pred potezami tekočih političnih in vodstvenih struktur,
 • organizirati znanstvena in razvojna dela v sodelovanju z inštituti in univerzami in drugimi raziskovalnimi in razvojnimi institucijami zlasti na tehničnih in naravoslovnih področjih, ki so pomembna za razvoj slovenske družbe,
 • organizirati razprave, znanstvene in tehnične sestanke, posvetovanja, predavanja in razstave,
 • podpirati ustrezne raziskovalne in izobraževalne dejavnosti,
 • sodelovati pri izdajanju stalnih in občasnih publikacij s področja znanosti in razvoja,
 • razvijati mednarodno sodelovanje na področju znanosti, razvoja in izobraževanja