Satena
Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno združenje

ZnC – Ujeti veliko ali majhno ribo?, doc. dr. Ernest Vončina, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Maribor


znc-bannerpng-4S6U7V

 

 

Odgovorili bomo na vprašanje ali je bolje jesti velike ali majhne ribe. Govorili bomo o nevarnih snoveh v okolju, o dioksinih, polikloriranih bifenilih in spojinah ki motijo hormonsko ravnotežje in kakšni so vplivi onesnaženega okolja na kvaliteto hrane, vode in zraka.

ernest-1jpg-BYP675Docent dr. Ernest Vončina je zaposlen na Nacionalnem laboratoriju za zdravje okolje in hrano (NLZOH), Maribor. Doktoriral je na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, UL, z doktorsko tezo: Mehanizmi nastanka polikloriranih dibenzodioksinov in dibenzofuranov. Na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo je izvoljen kot docent za področje Analizne kemije. Na NLZOH je zaposlen od leta 1978 v laboratoriju za nevarne snovi. Glavno raziskovalno področje je analitika polikloriranih dibenzodioksinov, polikloriranih bifenilov, polibromiranih difeniletrov in drugih spojin zadrževalcev gorenja ter drugih obstojnih halogeniranih organskih spojin v okolju.Ukvarja se s kromatografskimi sklopljenimi tehnikami, predvsem z analizami sledov organskih spojin z instrumentalnim sklopom plinske kromatografije z masno spektrometrijo ter z razvojem in optimizacijo analiznih metod. Je vodja slovenskega NRL (Nacionalnega reporting laboratorija) za področje določevanja dioksinov in polikloriranih bifenilov. Sodeluje v raziskovalnem programu P1 017 Modeliranje kemijskih procesov in lastnosti spojin.